Schade: wat is het

SCHADE: welke verliesposten kan ik inbrengen ?

4.5.2013 – 12.17 u

Hierna volgt een verkort schema van verliesposten die u kunt inbrengen. Wanneer een verzekeringsmaatschappij aan u een voorstel doet kan ik voor u nazicht doen. Idem voor de afrekeningen die u bespreekt met Slachtofferhulp, Bemiddeling in strafzaken, Justitiehuis. Bel ons kantoor A12 Advocaten 0475457814.

1.  materiële schade

A. Herstellingkosten

1. expertiseverslag voertuig

Dokument vermeldt of de schadelijdende partij al dan niet BTW- plichtig is, en of het hem mogelijk is de BTW. al dan niet te recupereren.

3.herstellingfactuur of factuur aankoop nieuw voertuig

Laat u als particulier niet misleiden: de schade lijdende partij kan de BTW vorderen zonder dat hij bewijs dient te leveren dat een nieuw voertuig werd aangekocht  waarop BTW werd betaald ( Zie o.m. : Cass., 8 januari 1997, V.K.J. , nr. 97/96 ).

B. Sleepkosten

C. Stillingschade

verletvergoeding wegens immobilisatie voertuig.

a. wachttijd

betreft de tijd verstreken tussen de datum van het ongeval en de datum van herstelling.

Voorzover het voertuig niet buiten gebruik was tengevolge van het ongeval, wordt gebruikelijk 1 dag wachttijd gevorderd.

Voorzover het voertuig wel buiten gebruik was( hetgeen vermeld wordt op het expertiseverslag) , wordt een vergoeding gevorderd voor de periode tussen de datum van ongeval en de datum van het afsluiten van de expertise, hetzij het ogenblik dat de herstelling kon aanvatten.

Gebruikelijk worden in een dergelijk geval 3 dagen toegekend,hoewel met een vergoeding kan trachten te bekomen voor een langere periode, voorzover er natuurlijk meer tijd is verstreken tussen het ongeval en de expertise.

b. duurtijd herstelling

aantal dagen nodig voor de herstelling, en is eveneens vermeld op het expertiseverslag.

Ingeval van totaal verlies

Ingeval van totaal verlies wordt volgens de huidige rechtspraak meestal een vergoeding toegekend gedurende 3 + 15 dagen ( wachttijd + overschakelingstrijd).

2. Bedrag

Welke bedrag dient gevorderd worden gedurende de voormelde periodes?Er zijn twee mogelijke ramingen:

a. begroting van de reële schade

Als u  een vervangingsvoertuig gehuurd heeft wordt huur van een vervangingsvoertuig aangerekend  voor zover wordt bewezen dat het voertuig van het slachtoffer onontbeerlijk is.

b. begroting op forfaitaire wijze

zie  indicatieve tabellen. U kunt deze  bij A12 Advocaten gratis bestellen.

D. Schade aan kledij en/of persoonlijke bezittingen

Best worden facturen of aankoopbewijzen voorgebracht.

De rechtbank zal ‘ vetusteit’ aftrekken. Dit is sleet, gebruiksschade. Het is normaal dat u geen nieuwprijs inbrengt want kledij en persoonlijke bezittingen verslijten.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

2. Ongeval met gekwetsten

Hierna volgt een lijst maar deze is niet limitatief ( niet beperkend). Bedoeling is om u een idee te geven van de posten die vermeld kunnen worden. Hanteer best die volgorde. Dit is de rangorde die de politierechters toepassen.

A. Voertuigschade en aanhorigheden

B. Medische  kosten

Dokters- en apothekersrekeningen, verpleegnota’s ziekenhuizen

Kinesitherapie

Soms ook kosten fitness club tijdens revalidatie, spierversterking

Vraag aan het ziekenfonds overzicht remgelden ( verschilstaat voor en na consolidatiedatum). Wanneer ik u in de medische expertise verdedig is dat een goed voorbeeld van welke artsen u hebben behandeld, data, prijzen? Nut van therapie wordt soms in vraag gesteld door de arts van de tegenpartij om minder te moeten vergoeden.

Is het ongeval geen arbeidsongeval, en is er geen tussenkomst geweest van de arbeidsongevallenverzekeraar?

Geef aan de dokter die u als deskundige zal bijstaan in een expertise volmacht om alle medische gegevens op te vragen. U hebt er belang bij dat uw medische geschiedenis duidelijk in beeld is. Met alle voorgaanden en ook de punten die niet in oorzakelijk verband staan.  Dit vermijdt latere verrassingen.

C. farmaceutische kosten ( apotheek)

D. verplaatsingskosten

E. Hospitalisatiekosten

Voor te brengen documenten: verpleegnota’s, en facturen ziekenhuizen.

Opgelet: inspecteurs van verzekeringen en dossierbeheerders van verzekeringen kunnen u verwijten dat u te veel aanrekent voor water op uw ziekenhuiskamer, telefoon, TV en andere punten in de factuur van het ziekenhuis vermeld.

F. Schade aan kledij en andere persoonlijke bezittingen

Wat kledijschade betreft, gebeurt vaak een aftrok wagens vetusteit , omdat beschadigde kledij  niet meer nieuw was.

G. Vergoeding wegens tijdelijke werkongeschiktheid

1. Inkomstenverlies

a.. de schadelijdende partij is een werknemer

Attest van de werkgever of diens sociale secretariaat met becijfering van het inkomstenverlies.

Wat zou u verdiend hebben als het ongeval niet was gebeurd ( A).
Wat hebt u ontvangen na het ongeval ( B).
Verschil = C

U moet vermelden:

de eventuele uitkeringen van de arbeidsongevallenverzekeraar, voorzover het een arbeidsongeval betrof. De eventuele uitkeringen door de mutualiteit, inkomsten vervangende tegemoetkomingen.

Gedurende de eerste maand is er gebruikelijk geen inkomstenverlies, omdat de werkgever een gewaarborgd loon heeft uitbetaald.

De berekening geschiedt gebruikelijk op semi-bruto  basis, hetzij:

Verminderd met de RSZ – bijdrage te betalen door de werknemer( 13.07 %)

Er geschiedt geen aftrok voor belastingen, gezien het slachtoffer belastingen zal dienen te betalen op het vervangingsinkomen. Tracht hierover met de verzekering van tegenpartij overeen te komen: soms neemt de maatschappij BA-verzekering dat ten laste als u hierom vraagt. Vooral in grote schaderegelingen van zware invaliditeit.

b. De schadelijdende partij is een zelfstandige

Het is aangewezen om de belastingsaanslagen van de voorgaande inkomstenjaren voor te brengen teneinde het inkomstenverlies te kunnen berekenen.

Een gebruikelijke discussie is of de beroepsinkomsten moeten afgetrokken worden wanneer de zelfstandige zijn activiteiten gestaakt heeft.

De beroepsonkosten dewelke doorlopen tijdens de korte periode van invaliditeit dienen niet te worden afgetrokken, bv. huur, gebouw, verzekering voertuig, …

De beroepsonkosten  dewelke niet doorlopen dienen wel in mindering gebracht worden, bv. benzine voertuig, telefoon, enz . …

Moet worden nagegaan of er geen tussenkomst is geweest van de mutualiteit ( meestal pas na de vierde maand).

2. Morele schade

Gebruikelijk forfait :  € 25 per dag

Tijdens de periode van hospitalisatie wordt een verhoging per dag toegepast, en bij erge pijnen nog een speciale vergoeding. Zie indicatieve tabellen in www.lichamelijk-letsel.be.

3. Vergoeding wegens meerinspanning

Het betreft een vergoeding dewelke kan gevorderd worden ( doch niet altijd wordt toegekend…) indien het slachtoffer het werk hervat heeft gedurende een periode van gedeeltelijke invaliditeit.

Het is vergoeding voor de meerinspanningen die hij heeft moeten leveren gedurende die periode van gedeeltelijke invaliditeit voor het verrichten van zijn normale taken.

Het betreft een andere vergoeding dan die van de morele schade.

 

Gebruikelijk forfait : per dag, aan te passen aan de percentage invaliditeit . ZIe indicatieve tabellen,  bedragen kunnen jaarlijks evolueren.

 

Sommige verzekeringsmaatschappijen weigeren dit te vergoeden als het een arbeidsongeval is. Ons kantoor A12 Advocaten bezit voorbeelden uit rechtspraak van de politierechtbank Antwerpen dat het ook in een arbeidsongeval moet worden toegekend. Ook bij lagere persoonlijke ongeschiktheid zoals na een nekkneuzing ( whiplash). ZIe www.whiplashadvocaat.be.

4. Schade als huisvrouw

Voorzover beroep werd gedaan op gezinshulp worden daarvan de facturen of onkostennota’s voorgebracht.

In het andere geval wordt een forfait gevorderd, waarvan de grootte afhangt van:

 

-De ernst van de blijvende letsel, hetzij het percentage van blijvende invaliditeit of peroonlijke ongeschiktheid

 

-Leeftijd van de slachtoffer.

 

Er bestaan 2 wijze van berekening van de vergoeding, hetzij:

 

1. berekening “per punt”

 

Hier wordt een forfaitair bedrag toegekend per procent invaliditeit.

Het is forfait in billijkheid, voor de vermengde morele en materiële schade.

 

Dit forfait varieert tussen geldbedragen die jaarlijks kunnen evolueren volgens de indicatieve tabellen;  € x  en € y  per punt, naargelang:

 

-de ingesteldheid van de rechtbank

-de ouderdom van het slachtoffer

-de ernst van het letsel.

Wilt u het cijfer kennen dat op u van toepassing kan zijn ? Raadpleeg Helpdesk Recht.

2. vergoeding volgens kapitalisatiemethode

In de praktijk is er discussie wanneer ja dan neen die berekeningsmathode toepassen. En welk rentetarief ?

Wanneer:de kapitalisatiemethode is meestal de meest gunstige wijze van berekening voor het slachtoffer. De verzekeringsmaatschappijen willen dat soms vermijden en per punt afrekenen daar het voor haar beter uitkomt.

Meestal wordt gesteld dat er dient gekapitaliseerd te worden wanneer het slachtoffer geraakt wordt in zijn vermogen tot verdienen, en dat zijn concurrentiepositie op de arbeidsmarkt is aangetast.

Gebruikelijk geschiedt dit bij percentages invaliditeit boven de 15 %.

Methode: kapitalisatieberekening is toepassing van de volgende formule:

Basisloon   x   coëfficiënt   x   percentage  invaliditeit

 

a. Basisloon

Het basisloon met het toekomstige inkomen van het slachtoffer benaderen.

Gebruikelijk uitgangspunt : belastingaanslagen van de voorgaande inkomstenjaar.

Bij jonge slachtoffers geschiedt er een verhoging naar de toekomt ( 10 à 20 %).

De berekening geschiedt op nettobasis, hetzij:

 

– exclusief sociale zekerheidsbijdrage

– exclusief belastingen.

 

Voor de belastingen wordt gebruikelijk een voorbehoud geformuleerd.

Mogelijk zal het slachtoffer immers belastingen moeten betalen op het kapitaal, doch dit zal in elk geval minder zijn dan op het gewone inkomen.

Dergelijke vergoedingen zijn immers maar belastbaar voorzover door de fiscus bewezen wordt dat zij dienen ter vergoeding van inkomstenderving.

Bovendien wordt het kapitaal fiscaal omgezet in lijfrente volgens voor het slachtoffer zeer voordelige coëfficiënten ( zie art. 92 Wetboek van Inkomstenbelastingen, en ter uitvoering daarvan art. 57 K.B Wet van Inkomstenbelastingen).

 

b. de coëfficiënt

 

het conform de principes onder a. vermelde basisloon wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt .

 

Deze coëfficiënt is samengesteld rekeninghoudend  met de te verwachte rente tegen dewelke met het kapitaal kan beleggen, rekeninghoudend eveneens met de leeftijd van het slachtoffer.

Er bestaan desbetreffende twee soorten coëfficiënten:

– de wiskundige tabel

– De tabel Levi: daar wordt rekening gehouden met de kans van vervroegd overlijden van het slachtoffer.

Tevens kan verwezen worden naar de meer actuele tafels opgesteld door de heer J. Schrijvers ( “ De Betere tafels 1988- 1990”, uitgegeven bij Kluwer , en “ Nette tafelmanieren, Rechtskundig .Weekblad. , 28/9/1996, 113)

 

 

c. Wat als het ongeval tevens een arbeidsongeval is

In dat geval wordt na de kapitalisatieberekening aftrok gedaan van het kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar.

 

d. morele schade

Voor zover de kapitalisatiemethode wordt aangewend, dient apart nog een vergoeding gevorderd te worden voor morele schade, dewelke eveneens per punt wordt begroot.

ESTHETISCHE SCHADE

De schoonheid van uw lichaam is aangetast.

De rechtbank vonnist en doet de uitspraak naar billijkheid , rekeninghoudend met:

–  eigen appreciatie van de rechter

– de leeftijd van het slachtoffer

-de lokalisatie van de littekens

-het geslacht van het slachtoffer

Veel deskundigen  in hun verslag wel een schaalverdeling ( gaande van 1 tot 7) , rekeninghoudend met de ernst van het esthetische letsel.

G. Het dodelijk ongeval

 

1. Morele schade

 

Deze kan voornamelijk gevorderd worden namens de partner , ouders, broers, en kinderen van wijlen het slachtoffer.

Wat de bedragen betreft kan verween worden naar het indicatief tarief, aangenomen door de rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen ( Vademecum, V/1).

 

Er moet evenwel bij vermeld worden dat de aldaar vermelde cijfers aan de hoge kant zijn, en onzeker dat deze ook door het hof van beroep aanvaard worden.

 

 

2. Materiële schade

 

 

a. begrafeniskosten

Deze dienen gevorderd te worden namens diegene die ze werkelijk heeft betaald.

Begrafenissen is andere landen zoals Marocco en Turkije worden vaak niet vergoed. Wanneer de allochtoon hier geïntegreerd is zullen de rechters stellen dat ondanks de traditie van moslims de schuldige partij niet hoeft te betalen voor de begrafenis buiten Belgie. Zie hierover een merkwaardig vonnis van de Politierechtbank Gent. U kunt dat aan ons advocatenkantoor kostenloos opvragen. Idem voor advocaten die willen gedocumenteerd worden over de problematiek van niet terugbetaling van  lijkdiensten in Marocco en Turkije.

 

Er zijn twee mogelijkheden:

1.

 

 

-in normale omstandigheden zou diegene die de kosten heeft betaald, het slachtoffer niet hebben overleefd.

 

In dergelijk geval zou de burgerlijke partij de uitvaartkosten nooit hebben  moeten dragen.

 

Hij zou immers in elk geval overlijden voor de getroffene.

 

In dat geval zijn de uitvaartkosten integraal verschuldigd.

 

2.

-in normale omstandigheden zou diegene doe de begrafeniskosten heeft betaald, het slachtoffer wel hebben overleefd.

 

Dit wil zeggen dat de partij die thans de begrafeniskosten heeft betaald, normaal( volgens de levensduurtabellen) langer in leven zou blijven dan het slachtoffer.

 

 

Hij zou derhalve tijd de uitvaartkosten moeten betalen ( weliswaar op een latere datum).

 

De schade bestaat dan uit het nadeel van de vervroegde betaling.

 

Voorbeeld berekening

 

Man van 40 jaar overlijdt

 

Vrouw van 20 jaar overleeft

 

Bedrag van de begrafeniskosten : € 2478,94

 

Normale levensverwachting : 31,58 jaar ten tijden van berekening in 1990.

 

De vrouw zou de uitvaartkosten derhalve normalerwijze pas binnen 31,58 jaar betaald hebban.

 

Rentevoet: 5 %

 

Kontante waarde: € 2478,94  x 0,22036 = € 546,26

 

Dit is het bedrag dat men vandaag nodig heeft om binnen 31 jaar een bedrag van € 2478,94 te kunnen betalen.

 

Schade:

Huidige uitgaven:                                                                                       2478,94

Kontante waarde:                                                                                        – 546,26

Blijft                                                                                                          € 1932,68

 

 

 

 

b. Inkomstenverlies

 

De volgende gegevens heeft men nodig:

 

-de inkomsten van het slachtoffer voor het  ongeval.

 

– van dit bedrag moet een bedrag afgetrokken worden, waarvan man aanneemt dat dit diende voor het eigen onderhoud van het slachtoffer, gebruikelijk geraamd tussen de 25 % en 35 %, al naargelang de kinderlast.

 

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt ( zie desbetreffende uitleg omrent kapitalisatie).

 

 

Voorbeeld

Man overlijdt

 

Leeftijd op datum van overlijden: 40 jaar.

 

Inkomsten voor het overlijden: € 24789,35.

 

Inkomsten vrouw:  € 12394,68.

 

Berekening aftrok besparing eigen onderhoud:

 

Gezinsinkomen = € 24789,35 + € 12394,68 = € 37184,03

 

Besparing eigen onderhoud = 30 % van € 37184,03, hetzij € 11155,21.

 

Er blijft derhalve : € 24789,35 – € 11155,21 = € 13634,14

 

Berekening : € 13634,14 x 13,08878 = € 178454,31

 

 

c. postlucratieve schade: een vergoeding die in billijkheid wordt begroot voor materiële schade na pensioenleeftijd.

Indien bijvoorbeeld het slachtoffer loodgieter of electricien  is, wordt aanvaard dat hij ook na pensioenleeftijd nog klusjes verricht. Al dan niet tegen betaling.

3. schade ex haerede

Deze schade wordt gevorderd namens de erfgenamen ingeval:

 

1.    het slachtoffer na het ongeval nog enige tijd heeft geleerd.

 

2.  hij zich bewust was van zijn nakend overlijden.

 

Het betreft dus eigenlijk een morele schade in hoofde van het slachtoffer, dewelke thans wordt gevorderd namens zijn erfgenaam.

 

£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

Naslagwerken omrent begroting van schade

 

– Fichier van R. André

 

– J. Stasseyns, Kapitalisatie, uitgave Informatica

 

-Overzicht van Rechtspraak door Schuermans, Schrijvers, Simoens en Vanoevelen, Onrechtmatige daad, Schade en Schadeloosstelling, Tijdschrift voor Privaat Recht 1984, p. 511, e. v.

 

-Overzichten van Rechtspraak in het Rechtskundig Weekblad, door de heer Schrijvers, tot 1985.

 

 

-Tarieven door de Rechters in de Rechtbank van Eerste Aanleg  ( Vademecum V/1 – Orde van Advocaten) .

 

-Overzichten van rechtspraak door Schuermans, Van Oevelen, Persyn, Ernst en Schuermans, Onrechtmatige daad , Schade en Schadeloosstellingen ( 1983-1992) , Tijdschrift voor privaatrecht, 1994, deel 2, p 851 ev.

 

-Indicatieve lijst forfaitaire schadevergoeding verkeersongevallen opgesteld door het nationaal verbond van magistraten  gepubliceerd o.m. in het tijdschrift van de vrede -en politierechters december 1995 en navolgende jaren. Zie www.lichamelijk-letsel.be en www.advo.be

 

 

-J.  Schrijvers , Nette Tafelmanieren, R.W , 28 september 1996, kol. 112

 

-Indicatieve tabel, uitgave Nationaal verbond van de magistraten van eerste aanleg en het koninklijk verbond van vrede –en politierechters.

BESLUIT

Zelfs al is u als lezer een professioneel, u kunt ons contacteren voor vragen. Als u suggesties hebt of uw tekst wil posten op mijn website is dit bespreekbaar.

De bron voor deze tekst is de lessenreeks uit de permanente vorming voor advocaten te Antwerpen. Sommige passages zijn letterlijk ontleend uit de syllabus van de permanente vorming door en voor advocaten. Deze tekst van 4.5.2013 kan ondertussen achterhaald zijn door nieuwe rechtspraak, wijzigende rechtsleer, nieuwe wetgeving, gewijzigde indicatieve tabellen . De schrijver van deze artikelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid vermits het een overzicht is van wat momenteel leeft. Het is een niet bindende leidraad om de berekeningen voor u te vergemakkelijken. Voor meer details kan u ons kantoor contacteren. Ook voor andere advocaten die willen vernemen hoe voor hun cliënt een berekening van schade kan worden opgesteld en deze tekst consultateren hou ik mij ter beschikking. Inzover geen tegenstrijdige belangen bestaan, ik verkies voor het slachtoffer op te treden; de invalide en gehandicapte persoon heeft voorrang.

advocaat Ward Van Loo tel. 03/ 237 01 03

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.